Tworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń - rozwiązujemy praktyczne problemy stosowania prawa administracyjnego

dla pracowników administracji publicznej i nie tylko... - KIM JESTEŚMY?

KOMENTATORZY

CI, KTÓRZY ODPOWIADAJĄ

MYŚLICIELE

CI, KTÓRZY ZADAJĄ WŁAŚCIWE PYTANIA

SPECJALIŚCI I EKSPERCI

CI, KTÓRZY PORZĄDKUJĄ WIEDZĘ

Przestrzeń Prawna jest miejscem, w którym można zadawać pytania o interpretację przepisów i udzielać na nie odpowiedzi.
Tworzą ją nie tylko specjaliści i eksperci, który pragną podzielić się z innymi swoją wiedzą.
Tworzy ją każdy, kto zwróci uwagę na niejasne prawo, zadając właściwe pytanie.
Tworzy ją również każdy, kto podaje własną propozycję odpowiedzi, nie będąc wcale jej pewien.

Nad czym obecnie pracujemy?

AKTUALNE PROBLEMY W PRZESTRZENI PRAWNEJ

28 czerwca br. weszła w życie istotna nowelizacja prawa budowlanego. Podziel się swoim doświadczeniem w jej stosowaniu, wysyłając na forum zapytanie problemowe wraz z propozycją odpowiedzi (używając słowa kluczowego/tagu: "mała-nowelizacja")

SKOMENTUJ PRZESTRZEŃ PRAWNĄ

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI PROSTYMI ZASADAMI

Przestrzeń Prawna jest miejscem wspólnej, nieformalnej dyskusji o prawie budowlanym oraz problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego. O założeniach i zasadach tej dyskusji można przeczytać w poniższym dokumencie.

WYBRANE Z FORUM

PYTANIE:

Czy w postępowaniu o pozwolenie na budowę może brać udział organizacja społeczna, której celem statutowym nie jest ochrona środowiska?

W art. 28 ust. 4 w wyniku nowelizacji uchylono część przepisu – tę która odsyłała do art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przed nowelizacją było jasne, że w takim postępowaniu nie stosuje się niektórych przepisów k.p.a. (mówiących o udziale organizacji społecznych w postępowaniu) a ZAMIAST TEGO stosuje się odpowiednie przepisy ustawy środowiskowej. Po nowelizacji nie jest to w ogóle oczywiste.
ODPOWIEDŹ: Z całą pewnością nie było na pewno zamiarem ustawodawcy, aby takie postępowanie toczyło się w pełni „na zasadach określonych w kpa”. Wydaje się, że w wyniku nowelizacji skreślono odesłanie do art. 44 ustawy środowiskowej, bo uznano je za zbędne, oczywiste. Jednak chyba ustawodawca nie wziął pod uwagę, że przepis w aktualnym kształcie przywraca zasady ogólne, określone w kpa. I tak go chyba należy interpretować – na korzyść uprawnień wszelkich organizacji społecznych, nie tylko „ekologicznych”…

PYTANIE:

Kiedy członek wspólnoty mieszkaniowej jest stroną postępowania WZ?

Por. np.: wyroku WSA w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2015 r. II SA/Gl 791/14: „ stroną postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy jest wnioskodawca (inwestor) oraz podmioty legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, dla której mają zostać ustalone warunki zabudowy. Z uwagi na zakres oddziaływania inwestycji za stronę postępowania mogą być również uznani właściciele i użytkownicy wieczyści działek sąsiadujących z terenem inwestycji, a w przypadku szerszego zakresu oddziaływania inwestycji- także właściciele innych nieruchomości, nie tylko sąsiednich. Podkreślenia wymaga też, że w postępowaniu administracyjnym do reprezentowania interesu podmiotu zbiorowego - ogółu właścicieli odrębnych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową - co do zasady legitymację ma wspólnota mieszkaniowa, a nie poszczególni członkowie tej wspólnoty, co wynika z art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. 2000, Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) - por. np. wyrok NSA z dnia 9 września 1998 r., sygn. akt IV SA 2027/96; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Po 596/08. Tylko w wyjątkowych sytuacjach członek wspólnoty może samodzielnie, niezależnie od wspólnoty, wystąpić jako strona postępowania. Może to mieć miejsce wyłącznie wtedy gdy wykaże on swój indywidualny, odrębny od interesu wspólnoty własny interes (por. np. wyrok NSA z dnia 4 marca 2011 r. sygn. akt II OSK 419/10; wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt II OSK 627/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt VII SA/Wa 725/05; wyrok NSA z dnia 13 grudnia 1999 roku, sygn. akt IV SA 1996/97). Tylko bowiem w takich wyjątkowych przypadkach możliwe jest odstępstwo od ogólnych zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym podmiotów prawnych o charakterze zbiorowym takich jak wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie”.

PYTANIE:

Czy dopuszczalne jest przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową ?

Z tego, że nie można przyjąć zgłoszeniem wewnętrznej instalacji gazowej nie wynika, że nie można przyjąć zgłoszenia budowy budynku jednorodzinnego z taką instalacją. Z definicji budynku wynika z kolei, że składa się on również z wewnętrznych instalacji. A zatem można to zrobić. Zresztą na jakiej podstawie w takim przypadku należałoby wnieść sprzeciw? Przecież w przepisie (art. 29 ust. 1 pkt 1a) nie mówi się o „budynkach jednorodzinnych nieogrzewanych gazem”, tylko ogólnie o budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl) znalazła się końcem lipca interpretacja w tej sprawie.

O PRZESTRZENI PRAWNEJ

"WE ARE CALLED TO BE THE ARCHITECTS OF THE FUTURE, NOT ITS VICTIMS"

R. B. FULLER

Pojeciem przestrzeni prawnej posługiwał się prof. Franciszek Longchamps, wybitny polski prawnik - administratywista. Oznaczała ona dla niego przestrzeń, w której tworzone jest prawo. Budulcem tej przestrzeni nie były wyłącznie teksty ustaw. Tworzyła ją raczej świadomość wielu ludzi. portal Przestrzeń Prawna stanowi miejsce spotkań tych, którzy na co dzień stosują prawo administracyjne - głównie pracowników administracji publicznej. Jest to również miejsce dla swobodnych poszukiwań naukowych, zdobywania doświadczeń praktycznych i dzielenia się własną wiedzą.